Homepage chưa được gì nhiều lắm...
Đây là link cho powerpoint của Lý làm cho những bài thơ của Nöel 2006:

http://magicdigitalframes.com/Powerpoint/NOEL2006/Noel2006.pps